Gebruiksplan ‘t Venster

Hier vind u het gebruiksplan van Hervormde gemeente ‘t Venster te Lekkerkerk.

U kunt het gebruiksplan ook hier downloaden:

Gebruiksplan 't Venster nov 2021

Inleiding

Het ‘Gebruiksplan ‘t Venster’ is een protocol waarin vastgelegd is op welke manier we de komende tijd gebruik gaan maken van ’t Venster. Het is een verplicht document waarin de regelgeving van het RIVM en de PKN toegepast is op onze situatie. Deze regelgeving verandert voortdurend, en daarom zal dit gebruiksplan in de toekomst regelmatig verandering ondergaan. We zullen de komende tijd beperkingen blijven ondervinden. Ondertussen zijn we dankbaar dat de verkondiging onder deze omstandigheden door kan gaan. We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden via zondagse mededelingen, nieuwsbrieven en internet. Dit gebruiksplan ligt ter inzage op de balie in ’t Venster en is te vinden op de website.

Het gebruiksplan zoals dat nu voor u ligt (versie 8) geldt vanaf 19 november 2021. We willen u vragen de regels in acht te nemen en dankbaar gebruik te maken van de mogelijkheden die God ons geeft.

Inhoud             

1. Kerkdiensten 
1.1 Erediensten
1.2 Doopdiensten en doopgesprek
1.3 Avondmaalsdiensten, bezinning en Censura Morum
1.4 Belijdenisdienst en aannemingsavond
1.5 Eeuwigheidszondag
1.6 Bid- en dankdagen
1.7 Rouw- en trouwdiensten
1.8 Zingen
1.9 Crèche
1.10 Coördinatie
1.11 EHBO/BHV
1.12 Collecten
1.13 Kwetsbare groepen en ouderen, kerkauto
2. Schoonmaak en hygiënemaatregelen
2.1 Het algemene protocol
2.2 Schoonmaak
2.3 Toiletgebruik   
2.4 Schoonmaak orgel en video- en geluidsinstallatie  
3. Catechese              
4. Jeugdwerk, VBW en muziekgroep
5. Kringen en verenigingen, ouderenmiddag, mannenontbijt
6. Vergaderingen, organen van bijstand, verkoping, gemeentedag enz.
7. Pastoraat en bezoekwerk  
8. Ambtsdragersverkiezingen
9. Gebruik van ’t Venster door derden, verhuur
9.1 Zondagsschool ‘De Werf’                 
9.2 Catechese ‘Op weg met de ander’          
9.3 Bloedprikken
10. Ten slotte  
Bijlage 1: Protocol jeugdactiviteiten in coronatijdGebruiksplan ’t Venster (versie 8, vastgesteld op 18 november 2021)

 1. Kerkdiensten
  Voor de komende periode geldt de algemene regel dat het aantal personen dat in ’t Venster aanwezig mag zijn zal afhangen van de fase waar de pandemie zich in bevindt. De kerkenraad stelt dit aantal vast overwegende de actualiteit en de adviezen van RIVM en PKN. De gemeente wordt via de gebruikelijke kanalen op de hoogte gebracht, aantallen worden gemeld exclusief medewerkers (voorganger, ouderling van dienst, diaken, koster, organist, coördinator en hulpverleners). Het gebruikelijke afstands- en hygiëneprotocol is steeds van kracht, zie 2.1.

1.1 Erediensten
Gemeenteleden en gasten zijn vrij de erediensten te bezoeken. In de kerkzaal is extra ruimte gecreëerd door de achterzaal open te stellen. Tussen huishoudens worden twee stoelen tussenruimte vrijgehouden. Reguliere diensten zullen worden afgewisseld met bijzondere diensten zoals genoemd onder 1.2 t/m 1.7, waarbij de gemeente mogelijk in gedeelten wordt uitgenodigd.

1.2 Doopdiensten en doopgesprek
In overleg met de doopouders zal het moment en de wijze waarop het doopgesprek plaatsvindt afgesproken worden. Voor de doopdienst kunnen de doopouders genodigden meenemen, met inachtneming van eventueel geldende aantallen. De doophandeling en het toezingen van de zegen uit Psalm 134 door de gemeente zal op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

1.3 Avondmaalsdiensten, bezinning en Censura Morum
De bezinningsavond voorafgaand aan het Heilig Avondmaal kan plaatsvinden in de kerkzaal en uitgezonden worden via internet en kerktelefoon. Censura Morum kan op de gebruikelijke wijze gehouden worden. Er is een draaiboek opgesteld waarin de wijze waarop het Avondmaal gevierd zal worden gedetailleerd beschreven is. De wijze waarop voor de avondmaalszondag wordt uitgenodigd zal per keer bepaald en beschreven worden in het draaiboek. De bediening zal gedurende twee diensten plaatsvinden. De bediening tijdens de ochtenddienst zal aan het einde van de dienst gehouden worden, de lezing van het slot van het formulier zal uitgesteld worden naar de avond. De bediening tijdens de avonddienst zal aan het begin van de dienst gehouden worden, waarna het Avondmaal afgesloten zal worden met het vervolg van het formulier. Op deze wijze ontstaat één viering, verdeeld over twee diensten. Tijdens de avonddienst zal er nabetrachting en dankzegging plaatsvinden.

1.4 Belijdenisdienst en aannemingsavond
De belijdenisdienst en aannemingsavond zullen gepland worden in overleg met de belijdeniscatechisanten.

1.5 Eeuwigheidszondag
Op Eeuwigheidszondag worden de rouwdragende families uitgenodigd voor de dienst waarin de namen van de overledenen genoemd worden.

1.6 Bid- en dankdagen
Op bid- en dankdagen zal de middagdienst vooral gericht zijn op de kinderen. De wijze waarop zij worden uitgenodigd zal per keer bepaald worden.

1.7 Rouw- en trouwdiensten
De gemeente is vrij om rouw- en trouwdiensten te bezoeken.

1.8 Zingen tijdens de eredienst
De samenzang kan zonder beperkingen plaatsvinden. Het aantal liederen dat gezongen wordt is beperkt tot 1 couplet per liturgisch zangmoment.

1.9 Crèche
Er zal op de gebruikelijke momenten crèche gehouden worden. Het brengen en ophalen van de kinderen zal door één ouder per gezin gedaan worden.

1.10 Coördinatie
Bij de ingang zal een coördinator aanwezig zijn om de kerkgangers te verwelkomen en aanwijzingen te geven. De coördinator is een kerkenraadslid dat volgens een rooster aangewezen zal worden. Bij binnenkomst desinfecteren de bezoekers hun handen. De jassen worden niet opgehangen, maar meegenomen de kerkzaal in.
In de kerkzaal zal de koster indien nodig de bezoekers begeleiden bij het zoeken van een plaats.
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Tussen de huishoudens worden twee stoelen tussenruimte vrijgehouden. Het verlaten van de kerkzaal wordt gecoördineerd door de koster.
Bij het verlaten van de kerkzaal maken de bezoekers gebruik van de voorste klapdeuren.
In de kerkzaal zal de koster indien nodig de bezoekers begeleiden bij het zoeken van een plaats.
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Tussen de huishoudens worden twee stoelen tussenruimte vrijgehouden. Het verlaten van de kerkzaal wordt gecoördineerd door de koster.
Bij het verlaten van de kerkzaal maken de bezoekers gebruik van de voorste klapdeuren.

1.11 EHBO/BHV
De EHBO/BHV heeft een protocol voor het geval ze in actie moeten komen. In voorkomende gevallen kan door de EHBO/BHV assistentie gevraagd worden van kerkenraadsleden of omstanders.

1.12 Collecten
De digitale collecte blijft gehandhaafd en de voorkeursmethode. Daarnaast hebben de bezoekers de mogelijkheid hun gaven te geven via collectezakken bij de uitgang, bij de voorste klapdeuren. Ook de busjes voor de zending kunnen gebruikt worden.

1.13 Kwetsbare groepen en ouderen, kerkauto
Kwetsbare groepen zal niet langer gevraagd worden thuis te blijven. We wijzen erop dat de overheid aanraadt om extra voorzichtig te zijn, maar geven iedereen de mogelijkheid om naar eigen inschatting naar de dienst in ’t Venster te komen. Met inachtneming van de regels opgesteld door het RIVM is het gebruik van de kerkauto mogelijk.

2. Schoonmaak en hygiënemaatregelen
2.1 Het algemene protocol:
2.1.1 Blijf thuis indien u last heeft van verkoudheid, keelpijn, luchtweginfectie, hoesten, niezen, koorts of griepverschijnselen.
2.1.2 Houdt u aan de quarantainevoorschriften van het RIVM.
2.1.3 Houdt 1,5 meter afstand tot elkaar
2.1.4 Voor iedereen van 13 jaar en ouder adviseren we het dragen van een mondkapje tijdens verplaatsingen.
2.1.5 Ontsmet uw handen bij binnenkomst, bij overgevoeligheid voor desinfectiemiddelen kunt u zelf maatregelen te nemen.
2.1.6 Volg de aanwijzingen van coördinator en koster op

2.2 Schoonmaak
Tijdens en na het gebruik van het Venster (of de betreffende ruimten) zal er goed geventileerd worden. Het Venster (of de betreffende ruimten) zullen regelmatig schoongemaakt worden. Na de eredienst zullen de preekstoel en de deurkrukken schoongemaakt worden. De coördinatie hiervan zal geregeld worden door de gastvrouwen.

2.3 Toiletgebruik
Er kan van alle toiletten gebruik worden gemaakt.

2.4 Schoonmaak orgel en video- en geluidsinstallatie
De schoonmaak van het orgel en de orgelbank zal aan de organisten overgelaten worden.
De schoonmaak van de video- en geluidsinstallatie zal aan de kosters overgelaten worden.

3. Catechese
De catechese kan op de gebruikelijke avonden doorgang vinden. Afhankelijk van de fase waar de pandemie zich in bevindt kan er gekozen worden voor fysieke samenkomst of online samenkomst. Voor de gedragsregels per leeftijdscategorie volgen wij het ‘protocol jeugdactiviteiten in coronatijd’, dat als bijlage is toegevoegd. (bijlage 1)

4. Jeugd- en clubwerk, VBW en muziekgroep
Afhankelijk van de fase waar de pandemie zich in bevindt kan er gekozen worden voor fysieke samenkomst, buitenactiviteit of online samenkomst. Houd de besmettingscijfers binnen de doelgroep in de gaten. Voor de gedragsregels per leeftijdscategorie volgen wij het ‘protocol jeugdactiviteiten in coronatijd’, dat als bijlage is toegevoegd. (bijlage 1)
4.1 Opening en afsluiting van het seizoen
Opening en afsluiting van het seizoen bij voorkeur buiten laten plaatsvinden.
4.2 Clubwerk
Er is een rooster opgesteld voor het gebruik van ’t Venster. Het gebruik van de zalen wordt in het rooster aangegeven, en is bindend. De aanvangstijden zijn zo gepland dat groepen elkaar niet kruisen in de hal van ’t Venster. De activiteiten dienen volledig plaats te vinden in de aangewezen ruimte, er kan geen gebruik gemaakt worden van de hal voor het houden van pauze of andere activiteiten.
4.3 Vakantie Bijbelweek
De VBW reserveert ’t Venster ruim van te voren voor activiteiten. Om te voldoen aan de regels zijn in het ‘protocol jeugdactiviteiten in coronatijd’ een aantal bepalingen voor de VBW opgenomen, zie bijlage1.
4.4 Muziekgroep
De muziekgroep reserveert ’t Venster ruim van te voren voor activiteiten. Voor de gedragsregels per leeftijdscategorie volgen wij het ‘protocol jeugdactiviteiten in coronatijd’, dat als bijlage is toegevoegd. (bijlage 1)

5. Kringen en verenigingen, ouderenmiddag, mannenontbijt
Er is een rooster opgesteld voor het gebruik van ’t Venster. Het gebruik van de zalen wordt in het rooster aangegeven, en is bindend. Op de toegangsdeur van elke ruimte is aangegeven hoeveel volwassenen uit verschillende huishoudens maximaal gebruik kunnen maken van de ruimte. De aanvangstijden zijn zo gepland dat groepen elkaar niet kruisen in de hal van ’t Venster. De activiteiten dienen volledig plaats te vinden in de aangewezen ruimte, er kan geen gebruik gemaakt worden van de hal voor het houden van pauze of andere activiteiten. Activiteiten en bijeenkomsten kunnen alleen plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel. Het gebruikelijke afstands- en hygiëneprotocol is steeds van kracht.Het wordt aan de leiding van de diverse kringen en verenigingen overgelaten of een activiteit of bijeenkomst op verantwoorde wijze kan plaatsvinden. Houd de besmettingscijfers binnen de doelgroep in de gaten. Indien nodig kan er voor online samenkomst worden gekozen.

6. Vergaderingen, organen van bijstand, verkoping, gemeentedag enz.
Voor alle vergaderingen die normaal gesproken in ’t Venster plaatsvinden geldt: Werk zoveel mogelijk vanuit huis. Voor andere bijeenkomsten waar veel mensen op afkomen, zoals gemeentedagen, verkoopdagen en acties geldt dat ze tot nader besluit niet gehouden zullen worden.

7. Pastoraat en bezoekwerk
Voor het pastoraat en bezoekwerk geldt: In overleg met betrokkenen en met inachtneming van de algemene maatregelen kunnen er bezoeken afgelegd worden. Tenzij anders afgesproken wordt het bezoekwerk zoveel mogelijk beperkt tot 1 bezoek per avond. Er kan ook voor telefonisch contact gekozen worden.

8. Ambtsdragersverkiezingen
De afspraken zoals gemaakt tijdens kerkenraadsvergadering 6-2020 kunnen gehandhaafd blijven voor komende ambtsdragersverkiezingen.

9. Gebruik van ’t Venster door derden, verhuur
Voor alle activiteiten die in ’t Venster plaatsvinden waarbij kinderen of jongeren betrokken zijn gelden de gedragsregels volgens het ‘protocol jeugdactiviteiten in coronatijd’, zie bijlage 1.
Als algemene regel geldt dat ’t Venster tot nader besluit niet verhuurd of door derden gebruikt zal worden. Er worden 3 uitzonderingen op deze regel gemaakt:
9.1 Zondagsschool
Zondagsschool ‘De Werf’ kan gebruik maken van ’t Venster. Op zondagen waarop het Heilig Avondmaal bediend wordt kan er geen gebruik worden gemaakt van de kerkzaal. Er zijn afspraken gemaakt met beheer. Er kan gebruik worden gemaakt van de aangewezen plaatsen en stoelen in ’t Venster, na afloop wordt alles weer teruggezet en schoongemaakt.
9.2 Catechese ‘Op weg met de ander’
Er is een rooster opgesteld. De aanvangstijden zijn zo gepland dat groepen elkaar niet kruisen in de hal van ’t Venster. De activiteiten dienen volledig plaats te vinden in de aangewezen ruimte, er kan geen gebruik gemaakt worden van de hal voor het houden van pauze of andere activiteiten. Zie ook bijlage 1.
9.3 Driestar
In voorkomende gevallen zal overleg plaatsvinden met beheer.

10. Ten slotte
Voor alle omstandigheden waarin dit protocol niet voorziet vragen we u uw gezonde verstand te gebruiken en de algemene maatregelen in acht te nemen. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de kerkenraad. We hopen en bidden dat we spoedig weer terug kunnen naar een situatie waar we zonder beperkingen erediensten en gemeente-activiteiten in ’t Venster kunnen houden.

Bijlage 1: Protocol jeugdactiviteiten in coronatijd

Inleiding
Het protocol jeugdactiviteiten in coronatijd is overgenomen van de website ‘jongprotestant’ van de PKN, en aangepast aan de situatie in ’t Venster. Het beschrijft de algemene gedragsregels ingedeeld naar leeftijdscategorie, die worden gevolgd bij alle activiteiten waar kinderen en/of jongeren bij betrokken zijn. Het is als bijlage toegevoegd aan het gebruiksplan.

Oppasdienst: 0-4 jarigen (crèche)

 • Neem goede hygiënemaatregelen zoals het desinfecteren van handen bij de entree.
 • Zorg voor een goede ventilatie van de ruimtes die je gebruikt.
 • Bepaal looproutes, waar mogelijk eenrichtingsroutes. Dit betekent maatwerk voor iedere locatie.
 • Kinderen mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten gewoon naar de opvang, behalve:
  • als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38 graden Celsius en hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak; 
  • als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;  als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) corona klachten ook koorts (38 graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve testuitslag. 
  • Als een huisgenoot van het kind in quarantaine is. 

Jeugdwerk: 4-12 jarigen (kinderclub, jongens- en meisjesclub, zondagsschool, VBW)

 • Activiteiten kunnen zowel binnen als buiten georganiseerd worden.
 • Neem goede hygiënemaatregelen zoals het desinfecteren van handen bij de entree.
 • Zorg voor een goede ventilatie van de ruimtes die je gebruikt.
 • Bepaal looproutes, waar mogelijk eenrichtingsroutes. Dit betekent maatwerk voor iedere locatie.
 • Wat betreft de VBW: Kinderen moeten online eerst worden aangemeld, opgeven wanneer ze komen en contactgegevens achterlaten. Na het opgeven krijgen ze de gedragsregels rondom het Coronaprotocol doorgestuurd (via www.hetvensteropen.nl). Ouders brengen hun kinderen tot aan de parkeerplaats, daar staat iemand van de leiding de kinderen op te wachten. Ouders mogen niet naar binnen. 
 • Kinderen mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten gewoon naar de activiteiten, behalve:
  • als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38 graden Celsius en hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak;  
  • als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;  als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) corona klachten ook koorts (38 graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve testuitslag. 
  • Als een huisgenoot van het kind in quarantaine is.

Jeugdwerk: 12-17 jarigen (tienerclub, JV-activiteiten, catechesegroepen)

 • Activiteiten kunnen zowel binnen als buiten georganiseerd worden. 
 • Neem goede hygiënemaatregelen zoals het desinfecteren van handen bij de entree.
 • Zorg voor een goede ventilatie van de ruimtes die je gebruikt.
 • Bepaal looproutes, waar mogelijk eenrichtingsroutes. Dit betekent maatwerk voor iedere locatie.
 • Jongeren mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten gewoon naar de activiteiten, behalve:
  • als de jongere andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38 graden Celsius en hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak; 
  • als de jongere een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;  als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) corona klachten ook koorts (38 graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve testuitslag. 
  • Als een huisgenoot van de jongere in quarantaine is.

Jongeren: 18-25 jaar

Bij activiteiten voor de leeftijdsgroep 18-25 jaar geldt het algemene protocol.