Wat geloven wij?

Wij geloven in één God. Hij laat Zich in de Bijbel kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest. De Bijbel aanvaarden we als Gods eigen Woord. Vanuit deze bron belijden we het geloof in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen. De kern van dit algemeen christelijk geloof is uitgedrukt in de apostolische geloofsbelijdenis.

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het vlees;
en een eeuwig leven.

De gereformeerde belijdenisgeschriften (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels) verwoorden verder ook ons geloof.

In de daden van God kunnen we een drieslag bespeuren. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Midden in de geschiedenis kwam Gods Zoon ons verlossen uit de greep van schuld en duisternis. En tot op de dag van vandaag brengt Gods Geest mensen tot een nieuw leven. Dit geloof geeft ons steeds weer moed en vreugde. Het geeft ons troost door het kennen van de Heere Jezus in de soms moeilijke omstandigheden van het leven en het sterven. Het geeft de eer aan God, de Schepper van ons leven en vraagt van ons dat we God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf.