ANBI-gegevens

ANBI status

De Hervormde gemeente ‘t Venster te Lekkerkerk is een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Het is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten” (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De hervormde gemeente ‘t Venster te Lekkerkerk wil denken en geloven vanuit de gereformeerde grondslag. De Bijbel is voor ons het Woord van God. De gereformeerde belijdenisgeschriften (De Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels) verwoorden verder ook ons geloof.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht) rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Protestantse kerk – kerkorde en ordinantie

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente ‘t Venster te Lekkerkerk.

De volgende pagina’s publiceren we op basis van de aan de ANBI-status verbonden voorschriften, die gelden voor de Hervormde Gemeente ’t Venster, de diaconie en de Stichting Gereformeerde Bond.

ANBI-gegevens Hervormde Gemeente ’t Venster (College van Kerkrentmeesters):
CvK Hervormde gemeente ‘t Venster

ANBI-gegevens Diaconie van Hervormde Gemeente ’t Venster:
Diaconie Hervormde gemeente ‘t Venster

ANBI-gegevens Stichting Gereformeerde Bond te Lekkerkerk:
St. Gereformeerde Bond