Diaconie

Informatie ANBI van de Diaconie van de hervormde gemeente ‘t Venster te Lekkerkerk

 

 1. Algemene gegevens
Naam ANBI: Diaconie van de hervormde gemeente ‘t Venster te Lekkerkerk
Kamer van Koophandel: 76460096
RSIN/Fiscaal nummer: 804831981
Website adres: www.hervormdlekkerkerk.nl
E-mail: diaconie@hervormdlekkerkerk.nl
Bezoekadres: Jan Ligthartstraat 68
Postcode en plaats 2941 GP Lekkerkerk
Postadres: Postbus 2547
Postcode en plaats 2940 AA Lekkerkerk

De hervormde gemeente ‘t Venster te Lekkerkerk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De hervormde gemeente ‘t Venster te Lekkerkerk wil denken en geloven vanuit de gereformeerde grondslag. De Bijbel is voor ons het Woord van God. De gereformeerde belijdenisgeschriften (De Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels) verwoorden verder ook ons geloof.

De hervormde gemeente ‘t Venster te Lekkerkerk vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de PKN bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Deze kunt u vinden via de link: kerkorde PKN

De diaconie van de Hervormde gemeente ‘t Venster heeft van de Belastingdienst een ANBI gekregen.

 1. Samenstelling bestuur

 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente ‘t Venster bestaat uit:

1 predikant

6 ouderlingen, waarvan één jeugdouderling

3 ouderling-kerkrentmeesters

3 diakenen

Het college van diakenen telt 3 leden (voorzitter, secretaris en penningmeester) en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

 1. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 1. Beleidsplan

Het beleidsplan van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk is te vinden via de link: https://protestantsekerk.nftest.nl/nieuws/beleidsplan-vastgesteld

Meer informatie over de veranderingen van de structuur van de PKN zijn te vinden via de link: https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerk2025

Op de website www.hervormdlekkerkerk.nl  vindt u het beleidsplan  2024-2027 van de kerkenraad van onze gemeente.

Beleidsplan ‘t Venster

 

 1. Beloningsbeleid

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: generale regelingen PKN.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 1. Doelstelling en taken diaconie

Het doel van de Diaconie is uitvoering te geven aan taken/opdrachten zoals die beschreven zijn in art V
lid 3 van de kerkorde. De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot

 • de dienst aan de Tafel van de Heere;
 • het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven;
 • de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld;
 • de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
 • de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.

De diakenen vormen samen een college en geven invulling aan de primaire doelstellingen van het diaconaat. Het diaconaat krijgt dan gestalte in het:

 • betrachten van onderling dienstbetoon;
 • verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen, die dat behoeven;
 • participeren in bredere sociale verbanden binnen de burgerlijke gemeente, zoals bv. de WMO;
 • bijeenbrengen van de voor de uitoefening van het diaconaat in en buiten Nederland benodigde gelden;
 • dienen van de kerk in haar taak om overheid en samenleving te wijzen op haar roeping ten aanzien van de sociale vraagstukken en om gerechtigheid te betrachten.

 

 1. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 1. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder hoofdstuk 9 is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 
Voor 2019 geldt dat er een goede balans is tussen inkomsten en uitgaven. Als gevolg hiervan is het resultaat positief.

ANBI rapport

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.