Stichting Gereformeerde Bond

ANBI-gegevens Stichting Gereformeerde Bond te Lekkerkerk

 

 A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Gereformeerde Bond te Lekkerkerk

RSIN:

Kamer van Koophandel

816752850

41172415

Website: www.hervormdlekkerkerk.nl
Correspondentieadres: Kerkweg 110
2941 BP  Lekkerkerk
Telefoonnummer: 06-24702726


B. Bestuurssamenstelling

Het  bestuur van de stichting wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester van het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente ’t Venster. Dit college maakt deel uit van de kerkenraad en legt binnen deze kerkenraad verantwoording af voor het gevoerde beleid.

Het bestuur bestaat uit:

Dhr. H.A. van der Pot, voorzitter

Dhr. L.J. Visser, secretaris

Dhr. J. de Witte, penningmeester

C. Doelstelling

Het verwerven en beheren van onroerend goed ten behoeve van de Hervormde Gemeente ’t Venster te Lekkerkerk.

 

D. Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting geen vergoeding.


E. Beleidsplan

De Stichting Gereformeerde Bond te Lekkerkerk (verder te noemen stichting) exploiteert zonder winstoogmerk een kerkelijk centrum en een pastorie. Dit wordt gedaan in het algemeen belang van de Hervormde Gemeente ‘t Venster te Lekkerkerk, bestaande uit ca 220 pastorale eenheden (ca 550 leden).

Werkzaamheden

Het in goede staat houden van de gebouwen middels een meerjaren onderhoudsplan, dat door het dagelijks bestuur wordt opgesteld en middels het oplossen van tussentijdse problemen aan de panden. Verder het werven en beheren van de benodigde gelden voor aflossing, rente , onderhoud, kosten en reservering en de verantwoording daarvan in een jaarrekening, die door een onafhankelijke derde wordt opgesteld (momenteel het kerkelijk administratiekantoor K.K.A. te Amersfoort).

Inkomsten

Deze bestaan uit huurinkomsten voor gebruik van het kerkelijk centrum door de Hervormde Gemeente ’t Venster, een wekelijkse collecte en uit giften.

Vermogen

Het vermogen van de stichting bestaat uit de waarde van de gebouwen, verminderd met een renteloze lening bij de Hervormde Gemeente ‘t Venster. De opbouw en hoogte van het vermogen wordt in de jaarrekening op de balans en in de toelichting op de balans tot uitdrukking gebracht.

Besteding geldmiddelen

De verworven gelden worden gebruikt voor de lopende onderhoudskosten en de gebruikelijke kosten voor energie, water e.d., al die kosten die nodig zijn voor het in stand houden en in goede staat bewaren van de gebouwen.  Voorts voor verzekeringen, administratieve lasten, rente, aflossing en reservering voor meerjarenonderhoud.  Een batig saldo wordt aangewend voor de aflossing van de renteloze schuld aan de Hervormde Gemeente ’t Venster.

Opheffing stichting

Bij een eventuele opheffing van de stichting vervallen de gebouwen en het vermogen aan de Hervormde Gemeente ’t Venster.


F. Verslag van uitgeoefende activiteiten

De gebouwen die onder het beheer van de stichting vallen zijn conform het meerjaren onderhoudsplan onderhouden. Verder is de werving van de benodigde gelden voor aflossing, rente , onderhoud, kosten en reservering conform planning verlopen.


G. Financiële verantwoording 

   Begroting  Werkelijk Werkelijk
  2023 2022 2021
       
Baten      
       
 Opbrengsten uit bezittingen  €       15.000  €     15.000   €   15.000 
 Bijdragen gemeenteleden  €       18.000   €     17.525   €     21.349
 Subsidies en overige bijdragen van derden en incidentele baten  €                – €                –   €     42.000
Totaal baten   €       33.000   €    32.525  €    78.349
       
Lasten      
       
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €                –  €               –  €               –
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €                –  €               –  €               –
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €                –  €               –  €               –
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving en bestemmingsreserves)  €      37.050   €   29.312  €   73.133
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €                –  €               –  €               –
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €         928   €        991  €        802
 Lasten overige eigendommen en inventarissen  €                –  €               –  €               –
Totaal lasten   €     37.978   €   30.303   €   73.935
       
Resultaat (baten – lasten) – €       4.978  €     2.222  €     4.414

Toelichting

De incidentele bate van €42.000 in 2021 is de herwaarderingsreserve vanwege de toegenomen WOZ-waarde van de pastorie. Dit is tevens te zien in de verhoogde lasten kerkelijke gebouwen, waar de toename in de herwaarderingsreserve is opgenomen.