Beleidsplan 2019-2022

Calvijn zegt in de Institutie: “De Gemeenschap van de kerk wordt bijeengehouden door twee banden, namelijk: door de eenstemmigheid in de gezonde leer en door de broederlijke liefde.” Het beleidsplan van onze gemeente is hieraan ondersteunend.

Het beleidsplan wordt iedere 4 jaar opnieuw vastgesteld. Het geeft houvast en duidelijkheid voor gemeente en kerkenraad. Tegelijk is het een basis om telkens de brug te slaan tussen het onveranderlijke Woord van God, ons belijden en de manier waarop we gemeente-zijn. De omgeving en de tijden veranderen, maar Christus is gisteren en heden dezelfde, en in der eeuwigheid.

Het huidige beleidsplan is daarmee de basis voor het beleid van de kerkenraad de lopende 4 jaar, waarin is uitgeschreven hoe we vormgeven en bouwen aan de eenstemmigheid in de gezonde leer.

In deze periode tracht de kerkenraad de beleidsvoornemens uit te voeren. Bij voortschrijdend inzicht kan besloten worden bepaalde voornemens niet uit voeren of kunnen er aanvullende besluiten worden genomen, al dan niet in samenspraak met (de) gemeenteleden of met de diverse adviesorganen, zoals zendings- en evangelisatiecommissie of jeugdcommissie. Dergelijke besluiten worden tussentijds gepubliceerd in de kerkbode en eventueel op de website en in het volgende beleidsplan verwerkt.

Zegen op dit beleid kan verwacht worden als we als gemeente zoeken naar een gemeenschap waarin broederlijk liefde gekend wordt en waarbij we elkaar telkens tegenkomen aan de voet van het Kruis en bij het open graf van Jezus Christus.

Beleidsplan 2019-2022

In het op dit moment geldende beleidsplan is de missie van onze gemeente kort samengevatin de woorden van Heere Jezus uit Markus 16:15:
‘En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.’

Dat betekent dat het Woord dat tot ons gekomen is, effect moet hebben in ons leven. Het Woord wordt niet voor niets zaad van de wedergeboorte genoemd. Waar het Woord geloof werkt, brengt dat de navolging van Christus met zich mee.
Dat betekent vervolgens dat we het Evangelie van Jezus Christus niet voor ons zelf houden, maar bekend maken naar de mensen om ons heen.

De roeping van de gemeente is daarom te onderscheiden in drie elementen:
–  Het dienen van God, dat onder andere in gehoorzaamheid en lofprijzing tot uiting komt;
– Het dienen van elkaar, waarbij gedacht kan worden aan onderling pastoraat en gemeenteopbouw;
– Het dienen van de naaste door verkondiging en ondersteuning.

Vanuit deze missie is de visie van onze gemeente opgebouwd leidend tot de volgende speerpunten:
– bezinning op het wezen van de liturgie in de kerkdienst;
– herijking van ons gemeentezijn;
– jongerenwerk;
– oog voor elkaar (zieken, ouderen en jongeren);
– evangelisatiewerk.

Het volledige beleidsplan 2019-2022 kunt u hier inzien:

Beleidsplan HG 't Venster 2019-2022