Kerkenraad

De kerkenraad vormt het bestuur van de plaatselijke gemeente. De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen. De taak van de kerkenraad omvat onder meer het onderhouden van de dienst van het Woord en de sacramenten, het opzicht houden over de gemeente en het leiding geven aan de opbouw van de gemeente en van haar dienst in de wereld.

De algemene en bijzondere taken van de ambtsdragers zijn hieronder kort samengevat.

De predikant: Hij bedient iedere zondag het Woord van God in de kerkdiensten, waarin ook afwisselend gastpredikanten voorgaan. De predikant is geroepen tot de prediking als dienaar van het Woord van God. Tevens is hij, met de ouderlingen, verantwoordelijk voor de herderlijke zorg, catechese, verdere vorming en toerusting en het opzicht over de gemeente.

De ouderlingen: Zij zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor het geestelijk welzijn van de gemeente. Op dit moment zijn er vier wijkouderlingen en een jeugdouderling.

De ouderlingen-kerkrentmeester: Zij behartigen de materiële (‘stoffelijke’) aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard. Dat betreft onder andere de zorg voor de kerkgebouwen, de personele zorg voor de predikant, kosters en organisten. Er zijn drie ouderlingen-kerkmeester.

De diakenen: Zij hebben de zorg voor hen die financieel of op andere wijze ondersteuning behoeven, dichtbij en ver weg. Anders gezegd: “Diaconaat is de handen van het geloof”. Er zijn drie diakenen in onze gemeente.

Ambtsdragers worden gekozen voor vier jaar, en zijn maximaal tweemaal voor eenzelfde periode van vier jaar herkiesbaar (maximaal 12 jaar achter elkaar kan men dus lid zijn van de kerkenraad). Meestal vinden de verkiezingen plaats in de laatste maanden van het jaar, om de twee jaar.

Eén van de kerkenraadsleden heeft de rol van scriba (secretaris). Op dit moment wordt deze rol vervuld door ouderling C. Hoogendijk, tel. 664493. Voor vragen over de kerkenraad kunt u met hem contact opnemen.

Aan de kerkenraad is tevens een notulist toegevoegd die zorgdraagt voor de verslaglegging en aanverwante taken rondom de kerkenraadsvergaderingen.

De kerkenraad vergadert in de regel op de eerste woensdag van de maand (met uitzondering van augustus).