Jeugdcommissie

Er zijn verschillende vormen van jeugdwerk in onze gemeente. De Jeugdcommissie heeft als doel om dit jeugdwerk vorm te geven, te coördineren en te stimuleren. Hierbij is het uitgangspunt de Bijbel als onveranderlijk Woord van God en wordt steeds aansluiting gezocht bij de actuele belevingswereld van de jongeren.

De Jeugdcommissie fungeert als orgaan van bijstand van de kerkenraad, een soort adviesorgaan dus. Hierdoor is er samenspraak tussen kerkenraad en de leiding van de diverse jeugdclubs. We ondersteunen elkaar bij het invulling geven aan de activiteiten van jeugdclubs, zodat onze jongeren ook op de manier toegerust worden om te staan in deze wereld en als jongeren volwaardig deel uit te maken van onze gemeente.

Tot de taken van de Jeugdcommissie behoren:

  • Begeleiden, toerusten en adviseren van leidinggevenden
  • Ondersteunen bij het zoeken van leidinggevenden voor de jeugdclubs
  • Organiseren van de opening van het winterwerk
  • Ondersteunen bij de organisatie van bijzondere activiteiten
  • Stimuleren van de jeugd om deel te nemen aan het jeugdwerk
  • Betrekken van de gehele gemeente bij het jeugdwerk
  • Onderhouden van contacten met relevante organisaties

De samenstelling van de Jeugdcommissie bestaat uit alle leidinggevende personen van de jeugdclubs en twee afgevaardigden van de kerkenraad.

Meer informatie over het jeugdwerk voor de kinderen en jongeren vindt u onder het menu ‘verenigingen & clubs’ .