Zendings- en Evangelisatiecommissie

Doel Zendings- en Evangelisatiecommissie (ZEC)
De ZEC stelt zich ten doel om zendingsactiviteiten te ondersteunen, de gehele gemeente bewust te maken van haar missionaire roeping en gemeenteleden handreikingen te bieden om vorm te geven aan de zendingsopdracht dicht bij huis.

De zendingsopdracht
In Mattheüs 5:13-16 staat de oproep van de Heere Jezus om licht te verspreiden in de eigen omgeving. We denken hierbij aan evangelisatie/zending in eigen land.
In Markus 16:15 staat dat Hij zijn discipelen de wereld in zendt met de opdracht het Evangelie aan alle creaturen te prediken. Hierbij denken we aan het zendingswerk in andere landen en werelddelen.

Zending
Om de gemeente te betrekken bij het zendingswerk in Nederland worden er contacten onderhouden met de IZB, en leven we mee met een missionaire gemeente en/of pioniersplek. Op het moment van dit schrijven hebben we contact met missionaire gemeente De Samaritaan en wijkgemeente De Bron in Rotterdam.
Om de gemeente meer te betrekken bij het zendingswerk wereldwijd wordt het werk van de GZB gesteund. Er worden contacten onderhouden met (een) zendingswerker(s) middels het deelgenotenprogramma van de GZB om zo de gemeente op een directe wijze bij het zendingswerk te betrekken. Het zendingswerk wordt gesteund met gebed en gaven; een gemeente die leeft, die geeft!

Evangelisatie
De ZEC ziet het als haar taak om gemeenteleden toe te rusten voor evangelisatiewerk en om evangelisatieactiviteiten aan te bieden, passend bij de identiteit van ’t Venster. 
Evangeliseren betekent het goede nieuws over Jezus Christus vertellen, in afhankelijkheid van Hem door de leiding van Heilige Geest.
De meeste mensen gaan pas serieus over Christus nadenken wanneer een christen het goede nieuws op een geduldige, zorgzame en integere manier heeft verteld. Dat wil zeggen dat wij allemaal kunnen evangeliseren. We kunnen zelf geen mensen tot Christus brengen, wij mogen een middel zijn in Gods hand.

Missionaire opdracht van de Gemeente
Een christelijk gemeente dient een stad op een berg te zijn om licht te verspreiden. De eerste verantwoordelijkheid om licht te verspreiden ligt bij het individuele gemeentelid. Echter, zoals we als gemeente samenkomen om het aangezicht van de Heere te zoeken onder het Woord en Hem eer te bewijzen in de eredienst, zo behoren we ook samen als gemeente naar buiten toe het evangelie van Jezus Christus uitdragen.
Zending is niet alleen bestemd voor een groepje liefhebbers, maar is een zaak, die de gehele gemeente aangaat. De naam van onze gemeente ’t Venster draagt alles in zich om een missionaire gemeente te zijn. De gemeente als een venster waardoor elke dorpsbewoner helder zicht kan krijgen op God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest.
In de missionaire bezinning is het van belang dit Venster zo open mogelijk te laten zijn.